سوابق کاری
Customers

رديف

نام  مشتری

موضوع خدمات اجرا شده/دردست اجرا

درصد اجرا

1

سد علويان مراغه

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

2

سد ستّار خان اهر

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

3

سد وتصفيه خانه نهند

ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004

100%

4

خطّ انتقال آب از زرينه رود (مياندوآب) به تبريز

ISO 9001:2008

100%

5

شركت تعاوني متخصصين كشاورزي

ISO 9001:2008

100%

6

شركت تعاوني پايا

ISO 9001:2008

100%

7

رستوران  فست فود دلستان

SFBB

100%

8

شركت تدبير نوين سازان

ISO 9001:2008

100%

9

شركت تدبير نوين سازان

اجراي چرخه بهره وري

100%

10

رستوران  فست فود دلستان

ISO 22000:2005/HACCP

100%

11

شركت تدبير نوين سازان

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

12

رستوران  فست فود دلستان

مراقبت ونگهداري از سيستم  ISO 22000:2005

100%

13

شركت صنايع چرخ دنده تبريز

ISO 9001:2008

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

14

شركت سنجه سازان آذر

ISO 9001:2008

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

15

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداري از سيستم  ISO 9001:2008

درحال اجرا

16

شرکت حصارباغ تبریز

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

100%

17

شركت تدبير نوين سازان

استقرار چرخه كايزن عملياتي و5S

100%

18

شرکت حصارباغ تبریز

استقرار چرخه كايزن عملياتي و چرخه بهروري

100%

19

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداري از سيستم های

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

20

رستوران  سنتی دلستان

ISO 22000:2005/HACCP

100%

21

شركت سنجه سازان آذر

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

22

صنایع چرخ دنده تبریز

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

23

داداش برادر (آیدین)

ISO 22000:2005/HACCP

ISO 9001:2008

100%

24

شرکت کیوان نور جهان

ISO/TS 16949:2009

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

85%

25

شركت تدبير نوين سازان

الزامات آزمایشگاه همکار

100%

26

شركت تدبير نوين سازان

ISO/IEC 17025:2005

90%

27

شركت فرید الکتریک آدلم

ISO/IEC 17025:2005

90%

28

فرآورده های گوشتی میهن خوراک

ISO 9001:2008/ISO 22000:2005/HACCP

Product Conformity Certification

100%

29

رستوران  سنتی دلستان

مراقبت و نگهداري از سيستم  ISO 22000:2005

100%

30

آزمایشگاه شركت فرید الکتریک آدلم

الزامات آزمایشگاه همکار

100%

31

شركت تدبير نوين سازان

مراقبت ونگهداری از سیستم های

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007

100%

32

آجیلی ممتاز

ISO 22000:2005 استقرار و اجرای

100%

33

شركت تدبير نوين سازان

HSE-MS

100%

34

شركت اپال ماشین اوراسیا

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

45%

35

شركت بهتاب

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

75%

36

شركت انتقال قدرت دانش محور

ISO 9001:2015 استقرار و اجرای

100%

37

شركت انتقال قدرت دانش محور

CE Marking

برنامه ریزی شده برای اقدامات آتی

38

شركت تدبير نوين سازان

انتقال ISO 9001:2008 به ویرایش 2015

100%

39

آزمایشگاه شركت تدبير نوين سازان

اخذ و تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار

100

40

شركت رسانه گستر ارک(رگا)

 استقرار و اجرای ISO 9001:2015 

100%

41

شركت صنعت کوشافرین تبریز

ISO/TS 16949:2009

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

42

شرکت ستاک

استقرار و اجرای ISO 9001:2015 

100%

43

شرکت تعاونی پایا

  استقرار و اجرایISO 13485:2016

عدم پیگیری امور توسط کارفرما

44 شرکت نگار حک انتقال و استقرار واجرای استاندارد  ISO 9001:2015 100%
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟